Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Siirtohaku, Historia, Joensuu

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Valintamenettely
Historian siirtohaussa valitaan enintään kaksi (2) hakijaa. Hakija, jolla on suomalaisessa yliopistossa voimassa oleva opinto-oikeus alempaan korkeakoulututkintoon ja joka on suorittanut jonkin historia-aineen perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5, voidaan hyväksyä hakemuksesta siirto-opiskelijana. Siirtohaussa hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on ollut edellisessä opinto-oikeudessaan läsnä olevana vähintään yhden lukukauden.
Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta tehdään ensisijaisesti opintomenestyksen (hakuperusteena olevien opintojen opintopistemäärillä painotettu keskiarvo) ja toissijaisesti suoritettujen opintojen määrän perusteella.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Historia- ja maantieteiden laitos
s-posti: yhkatdk@uef.fi
puh. 029 44 55195
uef.fi/geohistoria
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Julkisoikeus, Joensuu

Hallintotieteiden kandidaatti ja hallintotieteiden maisteri (3v+2v)

Valintamenettely
Julkisoikeuden siirtohaussa hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja suorittamaan hyväksytään hakija, jolla on suomalaisessa yliopistossa voimassa oleva opinto-oikeus alempaan korkeakoulututkintoon ja joka on suorittanut Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op TAI yhden oikeustieteiden pääaineen (tai vastaavan oppiaineen) perusopinnot 25 op sekä yleisiä oikeusjärjestysopintoja vähintään 35 op, yhteensä 60 op. Huomioon otetaan vuoden 2017 opiskelijavalinnassa ainoastaan 1.8.2006 jälkeen suoritetut oikeustieteiden opinnot. Kaikki valintaperusteissa vaaditut opinnot suorittaneet hyväksytään. Siirtohaussa hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on ollut edellisessä opinto-oikeudessaan läsnä olevana vähintään yhden lukukauden.

Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa eivät voi hakeuta suorittamaan samalla tai vastaavalla koulutusalalla jo kandidaatin tai maisterin tutkinnon suorittaneet. Samaksi tai vastaavaksi koulutusalaksi katsotaan oikeustieteellisellä alalla suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto sekä julkisoikeus-pääaineessa suoritettu kandidaatin tai maisterin tutkinto.
Siirtohaut järjestetään sekä keväällä että syksyllä.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Oikeustieteiden laitos
s-posti: oikeustieteet@uef.fi
puh. 029 445 5220
uef.fi/oikeustieteet
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Kauppatieteet, Joensuu

Siirtohaku, Kauppatieteet, Kuopio

Kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3v+2v)

Valintamenettely
Kauppatieteiden siirtohaussa valitaan Joensuun kampukselle kymmenen (10) hakijaa ja Kuopion kampukselle kymmenen (10) hakijaa. Mikäli hakija hakee molemmille kampuksille (Joensuu ja Kuopio), tulee kampukset asettaa ensisijaisuusjärjestykseen.
Valintaperusteena oleviin opintoihin hyväksytään korkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinnot. Toisen asteen opintoja ei oteta huomioon. Täydennyskoulutuksena suoritetuista opinnoista otetaan huomioon vain suoritettuun eMBAtutkintoon (100 op) kuuluvia opintoja enintään 42 op, muita täydennyskoulutusopintoja ei huomioida.
Hakija, jolla on Itä-Suomen yliopistossa voimassa oleva opinto-oikeus alempaan korkeakoulututkintoon toisella tieteenalalla ja joka on suorittanut Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin soveltuvia kauppatieteellisiä opintoja vähintään 60 op (vähintään hyvin tiedoin tai 3/5), voidaan hyväksyä hakemuksesta siirto-opiskelijana. Edellä mainittuihin kauppatieteellisiin opintoihin ei lueta kieli- ja viestintäopintoja eikä tutkimusmenetelmäopintoja.
Siirtoanomuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on ollut edellisessä opinto-oikeudessaan läsnä olevana vähintään yhden lukukauden.
Jos kelpoisia hakijoita on enemmän kuin voidaan ottaa, valinta suoritetaan ensisijaisesti tutkintoon soveltuvien opintojen määrän ja toissijaisesti opintomenestyksen (opintopisteillä painotettu keskiarvo) perusteella.
Siirtohaut järjestetään sekä keväällä että syksyllä. Mikäli aloituspaikat/kampus eivät tule täyteen kevään siirtohaussa, on jäljellä oleville aloituspaikolle syksyllä täydennyshaku.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Kauppatieteiden laitos
s-posti: yhkatdk@uef.fi
puh. 029 44 55314
uef.fi/kauppatieteet
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Maantiede ja ympäristöpolitiikka

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) tai Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri (3v+2v)

Valintamenettely
Maantiede ja ympäristöpolitiikan siirtohaussa valitaan enintään kuusi (6) opiskelijaa. Henkilö, jolla on suomalaisessa yliopistossa opinto-oikeus alempaan korkeakoulututkintoon ja joka on suorittanut maantieteen alan (ml. talousmaantiede, aluetiede ja suunnittelumaantiede), yhteiskuntamaantieteen tai ympäristöpolitiikan perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5, voidaan hyväksyä hakemuksesta siirto-opiskelijana. Siirtohaussa hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on ollut edellisessä opinto-oikeudessaan läsnä olevana vähintään yhden lukukauden.
Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta tehdään ensisijaisesti opintomenestyksen (hakuperusteena olevien opintojen opintopistemäärillä painotettu keskiarvo) ja toissijaisesti suoritettujen opintojen määrän perusteella.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Historia- ja maantieteiden laitos
s-posti: yhkatdk@uef.fi
puh. 029 44 55195
uef.fi/geohistoria
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Sosiaalitieteet, Kuopio

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri (3v+2v)

Valintamenettely
Sosiaalitieteiden (sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia ja sosiologia) siirtohaussa valintaan enintään kuusi (6) opiskelijaa. Siirtohaussa voidaan hyväksyä hakija, jolla on suomalaisessa yliopistossa opinto-oikeus alempaan korkeakoulututkintoon ja joka on suorittanut perusopinnot sosiaalipedagogiikassa, sosiaalipsykologiassa, sosiologiassa tai sosiaalitieteissä arvosanalla hyväksytty, hyvät tiedot tai 3/5 ja jonkin toisen oppiaineen perusopinnot. Siirtohaussa hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on ollut edellisessä opinto-oikeudessaan läsnä olevana vähintään yhden lukukauden.
Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinnasta päätetään ensisijaisesti edellä mainittujen opintokokonaisuuksien perusopintojen arvosanan perusteella ja toissijaisesti tutkintoon kuulumattomien yliopisto-opintojen opintopistemäärän perusteella. Mikäli hakija on suorittanut perusopinnot useassa edellä mainitussa opintokokonaisuudessa, valinnassa huomioidaan paras arvosana.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden laitos
s-posti: yhkatdk@uef.fi
puh. 029 44 55240
uef.fi/yhteiskuntatieteet
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Sosiaalityö, Kuopio

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri (3v+2v)

Valintamenettely
Sosiaalityön siirtohaussa aloituspaikkoja on viisi (5). Siirtohaussa voidaan hyväksyä hakija, jolla on suomalaisessa yliopistossa voimassa oleva opinto-oikeus alempaan korkeakoulututkintoon ja joka on suorittanut sosiaalityön perusopinnot vähintään arvosanalla hyväksytty, hyvä (3) tai 3/5 ja jonkin toisen oppiaineen perusopinnot. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensisijaisesti sosiaalityön perusopintojen arvosanan perusteella ja toissijaisesti tutkintoon kuulumattomien yliopisto-opintojen opintopistemäärän perusteella. Siirtohaussa hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on ollut edellisessä opinto-oikeudessaan läsnä olevana vähintään yhden lukukauden.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden laitos
s-posti: yhkatdk@uef.fi
puh. 029 44 55240
uef.fi/yhteiskuntatieteet
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

Siirtohaku, Yhteiskuntatieteet, Joensuu

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri (3v+2v)

Valintamenettely
Yhteiskuntatieteiden siirtohaussa on aloituspaikkoja enintään yhdeksän (9): yliopiston vaihtajille kolme (3) ja yliopiston sisällä siirtoa hakeville kuusi (6). Hakija, jolla on suomalaisessa yliopistossa opinto-oikeus alempaan korkeakoulututkintoon ja joka on suorittanut sosiaalipolitiikan, sosiologian, kasvatussosiologian, yhteiskuntapolitiikan, politiikantutkimuksen, yhteiskuntatieteiden tai sosiaalitieteiden perusopinnot vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5 voidaan hyväksyä hakemuksesta siirto-opiskelijana. Siirtohaussa hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on ollut edellisessä opinto-oikeudessaan läsnä olevana vähintään yhden lukukauden.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden laitos
s-posti: yhkatdk@uef.fi
puh. 029 44 55218
uef.fi/yhteiskuntatieteet
hae.uef.fi
Opintopolku.fi

<< Takaisin