Opiskelijavalintauudistus

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamista ja opiskeluoikeutta koskevat lakimuutokset tulivat voimaan 20.3.2015.

Uudistuneen lainsäädännön mukaan

korkeakoulujen on jatkossa varattava yhteishaussa osa opiskelupaikoista niille, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskeluoikeutta

Ensikertalaiset hakijat 

• opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskeluoikeuden lukukautta kohti  

• EU/ETA alueen ja Sveitsin koulutusjärjestelmien ulkopuolella korkeakoulukelpoisuuden tuottavan tutkinnon suorittaneilta peritään hakemuksen käsittelymaksu. Käsittelymaksusta kuitenkin luovutaan valittaessa opiskelijoita keväälle 2017 ja siitä edespäin.

• siirtohaussa hyväksytty hakija menettää siirron perusteena olevan alkuperäisen opiskeluoikeutensa, huom! siirtohakua koskeva ohjeistus on kuvattu yliopiston verkkosivulla.

• yliopiston tai ammattikorkeakoulun opiskelija voi jatkossa ilmoittautua ensimmäisenä opiskeluvuonna poissa olevaksi vain, jos hän suorittaa asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua, on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai on oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintojaan

• yliopisto-opiskelijoiden ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluoikeutta koskevia säännöksiä on yhdenmukaistettu. Yliopisto-opiskelijoita vastaavasti myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintojen suorittamisaikaan ei jatkossa lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä (ns. lakisääteiset syyt). Muista kuin lakisääteisistä syistä johtuvaa poissaoloaikaa, jota ei lueta opintojen suorittamisaikaan, lyhennetään sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa kahdesta lukuvuodesta yhteen lukuvuoteen. Ensimmäisen opiskeluvuoden poissaoloon ja opiskeluoikeuteen liittyvät uudet säännökset tulivat voimaan jo 1.8.2015 ja niitä ryhdyttiin soveltamaan jo syksyllä 2015 tai sen jälkeen opintonsa aloittaviin opiskelijoihin.


ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPISKELIJAVALINTA 2017

Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalintoja on uudistettu siten, että kevään yhteishaussa (II hakuaikana) haetaan yliopiston kaikkeen tutkintoon johtavaan koulutukseen siirtohakua ja kansainvälisten maisteriohjelmien hakuja lukuun ottamatta. Yhteishaun hakukohteet jakaantuvat pääsääntöisesti 3+2 –vuotisten kandidaatti- ja maisterikoulutusten sekä 2-vuotisten maisterikoulutusten hakukohteisiin. Kauppatieteissä on lisäksi erikseen joitakin 3+2 –vuotisia avoimen väylän hakukohteita.

Yliopistossa otettiin lisäksi käyttöön ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien kiintiöt kevään 2016 valinnoista lähtien. Ensikertalaisten kiintiöitä käytetään niissä hakukohteen jonoissa, joissa ensikertalaiset hakijat pääsääntöisesti hakevat (ks. hakukohteen valintaperusteet) ja ensikertalaiset hakijat.

Syksyn 2017 yhteishaussa on mukana ainoastaan Julkisoikeuden (Joensuu) hakukohde, johon valitaan opiskelijoita ainoastaan aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella kandidaatin ja maisterin tutkintoja suorittamaan. Muihin Itä-Suomen yliopiston hakukohteisiin ei ole syksyn 2017 yhteishaussa valintaa.  

Lisätietoa: